خبر خوش درباره سنوات پایان سال کارگران

خبر خوش درباره سنوات پایان سال کارگران بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای یکساله مانند قراردادهای دائم، حق سنوات پایان هر سال، علی الحساب بوده و باید در زمان قطع همکاری، بر اساس آخرین حقوق پرداخت… Continue Reading