حمایت روسیه ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهای

حمایت روسیه ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهایوزیرامورخارجه روسیه ازحمایت كشورش ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهای خبر داد و گفت: رئیس جمهوری روسیه دستور رفع تحریم های بانكی علیه ایران را صادر كرده است. حمایت روسیه ازعضویت كامل ایران… Continue Reading