اسیدپاشی این‌ بار در زابل

اسیدپاشی این‌ بار در زابلمرد جوانی که در زابل مورد اسیدپاشی از سوی افراد ناشناس قرار گرفته بود، بعد از ۲۴ ساعت جدال با مرگ تسلیم شد. اسیدپاشی این‌ بار در زابل مرد جوانی که در زابل مورد اسیدپاشی از… Continue Reading