مزد عادلانه از پیشنهادات من برای گفت‌وگوی اجتماعی است

مزد عادلانه از پیشنهادات من برای گفت‌وگوی اجتماعی استوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فقرزدایی، ایجاد اشتغال جدید و حفظ تعادل صندوق‌ها سه ماموریت من است. مزد عادلانه از پیشنهادات من برای گفت‌وگوی اجتماعی است وزیر تعاون، کار و… Continue Reading