در جهان امروز هر کس خود را مدار هستی عالم می‌داند / برای بهتر شدن جامعه باید از خودمان شروع کنیم

در جهان امروز هر کس خود را مدار هستی عالم می‌داند / برای بهتر شدن جامعه باید از خودمان شروع کنیم در جهان امروز هر کس خود را مدار هستی عالم می‌داند / برای بهتر شدن جامعه باید از خودمان… Continue Reading