حرکت عزتمندانه ظریف که «برخی» نادیده گرفتند

حرکت عزتمندانه ظریف که «برخی» نادیده گرفتندظاهر در قاموس اینان ارزش ها فقط در صورتی ارزش محسوب می شود که متولیان خاصی داشته باشد؛ در چنین وضعیتی حتی اگر داد ارزش ها را سر دادن در حد یک فریاد کور… Continue Reading