روزنامه مستقل : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه مستقل : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه مستقل : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ روزنامه مستقل : دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ Account Suspended .title { font-family: arial, verdana; font-size: 9pt; font-weight: normal; } .distributers { font-family: arial, verdana; font-size: 11pt;… Continue Reading

سازمان بازرسی کل کشور باید مستقل باشد

سازمان بازرسی کل کشور باید مستقل باشدمعاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید مستقل باشد، گفت: اگر این سازمان از دستگاه‌های دیگر که به آنها نظارت می‌کند مستقل نباشد، نمی‌تواند مأموریت خود را به… Continue Reading