سقوط کارگر ساختمانی روی میلگرد

سقوط کارگر ساختمانی روی میلگردکارگری هنگام کار در یک مجتمع تجاری در حال ساخت، از ارتفاع چهار متری به پایین سقوط کرد و روی میلگردهای فلزی ساختمان افتاد سقوط کارگر ساختمانی روی میلگرد کارگری هنگام کار در یک مجتمع تجاری… Continue Reading