سه استقلالی در میکسدزون دیده نشدند

سه استقلالی در میکسدزون دیده نشدندهمه استقلالی ها به جز سه نفر از میکسدزون عبور کردند، بدون آنکه مصاحبه کنند. سه استقلالی در میکسدزون دیده نشدند همه استقلالی ها به جز سه نفر از میکسدزون عبور کردند، بدون آنکه مصاحبه… Continue Reading