بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد

بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شدکارگران کارخانه نساجی شماره ۱ قائمشهر سه ماه معوقات مزدی دارند. مدیران کارخانه از پرداخت بخش‌هایی از این مطالبات خبر دادند. بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد کارگران کارخانه… Continue Reading