سازمان تامین اجتماعی نیرو استخدام می‌کند

سازمان تامین اجتماعی نیرو استخدام می‌کندسازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی جهت مراکز درمانی و بیمه‌ای مذکور، نیروی انسانیِ مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه، گزینش و طی سایر مراحل استخدام می‌کند. سازمان تامین اجتماعی… Continue Reading

آتش ساختمان مسکونی در خیابان نیرو هوایی

آتش ساختمان مسکونی در خیابان نیرو هواییسخنگوی سازمان آتش نشانی از حریق یک ساختمان مسکونی در خیابان نیرو هوایی و نجات ۱۲ تن خبر داد. آتش ساختمان مسکونی در خیابان نیرو هوایی سخنگوی سازمان آتش نشانی از حریق یک ساختمان… Continue Reading