مغز پرندگان پیچیده‌تر از پستانداران

مغز پرندگان پیچیده‌تر از پستاندارانبر اساس مطالعات انجام گرفته مشخص شد که سلول‌های عصبی در مغز پرندگان دو برابر پستانداران است. مغز پرندگان پیچیده‌تر از پستانداران بر اساس مطالعات انجام گرفته مشخص شد که سلول‌های عصبی در مغز پرندگان دو… Continue Reading