ساعت کاری در ژاپن کاهش می‌یابد

ساعت کاری در ژاپن کاهش می‌یابدژاپن یکی از طولانی‌ترین ساعت‌های کاری هفتگی در جهان را دارد. ساعت کاری در ژاپن کاهش می‌یابد ژاپن یکی از طولانی‌ترین ساعت‌های کاری هفتگی در جهان را دارد.ساعت کاری در ژاپن کاهش می‌یابد