یک فعال کارگری، در تهران درگذشت

یک فعال کارگری، در تهران درگذشتیک فعال کارگری، در تهران درگذشت. یک فعال کارگری، در تهران درگذشت یک فعال کارگری، در تهران درگذشت.یک فعال کارگری، در تهران درگذشت