بازگشت به کار نماینده اخراجی کارگران «کالسمین»

بازگشت به کار نماینده اخراجی کارگران «کالسمین»نماینده کارگران کارخانه «کالسمین» زنجان که از ورود به محل کار خود منع شده بود، پس از پیگیری‌های فراوان توانست با توافق به محل کار خود وارد شود. بازگشت به کار نماینده اخراجی کارگران… Continue Reading