با خواستگار وابسته به خانواده چه کنیم؟

با خواستگار وابسته به خانواده چه کنیم؟تصور کنید در جلسه خواستگاری نشسته اید و فرد مقابل به سوالهای شما اینگونه پاسخ می دهد که : نظر مادرم اینگونه است! پدرم چنین روشی دارد! باید با مادرم مشورت کنم! باید نظر… Continue Reading