افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیس

افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیسگزارش‌های رسمی از افزایش ۴۶ هزار نفری آمار بیکاران در انگلیس خبر می‌دهد. افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیس گزارش‌های رسمی از افزایش ۴۶ هزار نفری آمار بیکاران در انگلیس خبر می‌دهد.افزایش ۴۶… Continue Reading