مردودی ۴۷ هزار اول دبستانی در ۲ سال گذشته

مردودی ۴۷ هزار اول دبستانی در ۲ سال گذشتهمعاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از مردودی 47 هزار دبستانی در 2 سال گذشته خبر داد. مردودی ۴۷ هزار اول دبستانی در ۲ سال گذشته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش… Continue Reading