ابهام در ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل

ابهام در ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغلدولت ایجاد ۴.۷ میلیون شغل دربرنامه ششم توسعه را منوط به تأمین اعتبار سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی کرده است. این در حالی است که در سال گذشته تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان برای… Continue Reading