فعالیت 150 رسانه خارجی در ایران

فعالیت 150 رسانه خارجی در ایراندر حال حاضر ١٤٩ رسانه شامل رادیو، تلویزیون، نشریه، خبرگزاری و موسسه عکس با مجوز اداره کل رسانه های خارجی امکان فعالیت در ایران دارند. فعالیت 150 رسانه خارجی در ایران در حال حاضر ١٤٩… Continue Reading