تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت معوقات مالی

تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت معوقات مالیجمعی از کارگران آهن راه به علت معوقات مالی Ùˆ کاهش ضریب سختی از Û±Û° به Û· در راه آهن تبریز تجمع کردند. تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت… Continue Reading

محدودیت بازرسی از د�اتر قانونی شرکت‌ها به آخرین سال مالی تمدید شد

محدودیت بازرسی از دÙ�اتر قانونی شرکت‌ها به آخرین سال مالی تمدید شدمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی ادارات Ú©Ù„ تامین اجتماعی استان‌ها Ùˆ موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، محدودیت بازرسی از دÙ�اتر قانونی شرکتهای بخش خصوصی به… Continue Reading