تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت معوقات مالی

تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت معوقات مالیجمعی از کارگران آهن راه به علت معوقات مالی Ùˆ کاهش ضریب سختی از Û±Û° به Û· در راه آهن تبریز تجمع کردند. تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت… Continue Reading