محدودیت بازرسی از د�اتر قانونی شرکت‌ها به آخرین سال مالی تمدید شد

محدودیت بازرسی از دÙ�اتر قانونی شرکت‌ها به آخرین سال مالی تمدید شدمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی ادارات Ú©Ù„ تامین اجتماعی استان‌ها Ùˆ موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، محدودیت بازرسی از دÙ�اتر قانونی شرکتهای بخش خصوصی به… Continue Reading