اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان بالای ۸۰سال

اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان بالای ۸۰سال
همسان‌سازی کامل حقوق ۵۷۴ نفر از بازنشستگان شهرداری تهران که ۸۰ سال به بالا سن دارند، طی دو سال انجام می‌شود.

اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان بالای ۸۰سال

همسان‌سازی کامل حقوق ۵۷۴ نفر از بازنشستگان شهرداری تهران که ۸۰ سال به بالا سن دارند، طی دو سال انجام می‌شود.
اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان بالای ۸۰سال