ارزش معاملات امروز فرابورس در مرز ۲ هزار میلیارد ریال

ارزش معاملات امروز فرابورس در مرز ۲ هزار میلیارد ریال
در نخستین روز هفته، حدود ۲ هزار میلیارد ریال داد و ستد در بازارهای فرابورس انجام شد.

ارزش معاملات امروز فرابورس در مرز ۲ هزار میلیارد ریال

در نخستین روز هفته، حدود ۲ هزار میلیارد ریال داد و ستد در بازارهای فرابورس انجام شد.
ارزش معاملات امروز فرابورس در مرز ۲ هزار میلیارد ریال

فیلم سریال آهنگ