اعتراض دوباره راننده مریوانی به حکم کمیسیون پزشکی

اعتراض دوباره راننده مریوانی به حکم کمیسیون پزشکی
کمال فیضی (راننده مریوانی) برای چندمین بار به قصد اعتراض به رای ازکارافتادگی ۴۰ درصدی به تهران آمده‌است.

اعتراض دوباره راننده مریوانی به حکم کمیسیون پزشکی

کمال فیضی (راننده مریوانی) برای چندمین بار به قصد اعتراض به رای ازکارافتادگی ۴۰ درصدی به تهران آمده‌است.
اعتراض دوباره راننده مریوانی به حکم کمیسیون پزشکی