اعتصاب رانندگان در بلژیک

اعتصاب رانندگان در بلژیک
نزدیک به ۶۵۰ راننده تاکسی در بروکسل پایتخت بلژیک در اعتراض به فعالیت شرکت اینترنتی تاکسیرانی اوبر دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب رانندگان در بلژیک

نزدیک به ۶۵۰ راننده تاکسی در بروکسل پایتخت بلژیک در اعتراض به فعالیت شرکت اینترنتی تاکسیرانی اوبر دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب رانندگان در بلژیک