اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه

اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه
این سومین اعتصاب سراسری کارگران فرانسه در دوران صدارت ساکن فعلی کاخ الیزه است.

اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه

این سومین اعتصاب سراسری کارگران فرانسه در دوران صدارت ساکن فعلی کاخ الیزه است.
اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی فرانسه