افزایش حداقل حقوق بازنشستگان ابلاغ شد + سند

افزایش حداقل حقوق بازنشستگان ابلاغ شد + سند
مطابق بخشنامه هیئت وزیران حداقل مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۹۶ برقرار شده‌اند، بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۱۹.۵درصد افزایش یافت.

افزایش حداقل حقوق بازنشستگان ابلاغ شد + سند

مطابق بخشنامه هیئت وزیران حداقل مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۹۶ برقرار شده‌اند، بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۱۹.۵درصد افزایش یافت.
افزایش حداقل حقوق بازنشستگان ابلاغ شد + سند