افزایش 155 درصدی دستمزدها در ونزوئلا

افزایش 155 درصدی دستمزدها در ونزوئلا
این افزایش ظاهری دستمزدها در ونزوئلا در حالی است که اگر نرخ برابری دلار در نظر گرفته شود، دستمزدها 13 درصد کاهش داشته‌اند.

افزایش 155 درصدی دستمزدها در ونزوئلا

این افزایش ظاهری دستمزدها در ونزوئلا در حالی است که اگر نرخ برابری دلار در نظر گرفته شود، دستمزدها 13 درصد کاهش داشته‌اند.
افزایش 155 درصدی دستمزدها در ونزوئلا