انتقاد بازنشستگان تامین اجتماعی از پایین بودن مستمری

انتقاد بازنشستگان تامین اجتماعی از پایین بودن مستمری
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، زمان پرداخت عیدی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را از دهم تا پانزده اسفند اعلام کرد و گفت: عیدی بازنشستگان براساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می‌شود.

انتقاد بازنشستگان تامین اجتماعی از پایین بودن مستمری

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، زمان پرداخت عیدی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را از دهم تا پانزده اسفند اعلام کرد و گفت: عیدی بازنشستگان براساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می‌شود.
انتقاد بازنشستگان تامین اجتماعی از پایین بودن مستمری