بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد

بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد
کارگران کارخانه نساجی شماره ۱ قائمشهر سه ماه معوقات مزدی دارند. مدیران کارخانه از پرداخت بخش‌هایی از این مطالبات خبر دادند.

بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد

کارگران کارخانه نساجی شماره ۱ قائمشهر سه ماه معوقات مزدی دارند. مدیران کارخانه از پرداخت بخش‌هایی از این مطالبات خبر دادند.
بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد