برگزاری جلسه برای پیگیری مطالبات بازنشستگان کیان تایر

برگزاری جلسه برای پیگیری مطالبات بازنشستگان کیان تایر
به دنبال تجمع صبح روز گذشته بازنشستگان کارخانه کیان تایر مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، عصر دیروز جلسه‌ای به منظور خاتمه دادن به مشکلات معترضان، در این وزارتخانه تشکیل شد. نمایندگان بازنشستگان کیان تایر در این جلسه، مطالبات و مشکلات خود را مطرح کردند.

برگزاری جلسه برای پیگیری مطالبات بازنشستگان کیان تایر

به دنبال تجمع صبح روز گذشته بازنشستگان کارخانه کیان تایر مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، عصر دیروز جلسه‌ای به منظور خاتمه دادن به مشکلات معترضان، در این وزارتخانه تشکیل شد. نمایندگان بازنشستگان کیان تایر در این جلسه، مطالبات و مشکلات خود را مطرح کردند.
برگزاری جلسه برای پیگیری مطالبات بازنشستگان کیان تایر