بگذارید چرخ ما بچرخد +تصاویر

بگذارید چرخ ما بچرخد +تصاویر
در حالی این روزها چرخ اقتصاد به سختی می چرخد که صاحبان چرخ دستی‎های بازار تهران هم از دست هایی که نمی گذارد چرخ آنها بچرخد گله دارند.

بگذارید چرخ ما بچرخد +تصاویر

در حالی این روزها چرخ اقتصاد به سختی می چرخد که صاحبان چرخ دستی‎های بازار تهران هم از دست هایی که نمی گذارد چرخ آنها بچرخد گله دارند.
بگذارید چرخ ما بچرخد +تصاویر