بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک

بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک
شبکه یاری کودکان کار با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک بر لزوم پرداختن به علل زیربنایی کار کودک تاکید کرده‌است.

بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک

شبکه یاری کودکان کار با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک بر لزوم پرداختن به علل زیربنایی کار کودک تاکید کرده‌است.
بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک