«بیکاری» چهره برتر است

«بیکاری» چهره برتر است
یکی از کارکنان بیکارشده موسسه ثامن‌الحجج که بیش از دو سال بیکار است، می‌گوید: می‌خواهم با شرکت در رای‌گیری چهره‌ برتر کرمانشاه، مسئولان را متوجه معضل بیکاری در این استان محروم کنم.

«بیکاری» چهره برتر است

یکی از کارکنان بیکارشده موسسه ثامن‌الحجج که بیش از دو سال بیکار است، می‌گوید: می‌خواهم با شرکت در رای‌گیری چهره‌ برتر کرمانشاه، مسئولان را متوجه معضل بیکاری در این استان محروم کنم.
«بیکاری» چهره برتر است