تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل شورای نگهبان +تصاویر

تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل شورای نگهبان +تصاویر
کارگر نیوز: در این تجمع که چند صد نفر از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی حضور دارند، با هدف اعتراض به تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه برگزار شده است.

تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل شورای نگهبان +تصاویر

کارگر نیوز: در این تجمع که چند صد نفر از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی حضور دارند، با هدف اعتراض به تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه برگزار شده است.
تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل شورای نگهبان +تصاویر