تجمع بازنشستگان کارخانه کیان تایر

تجمع بازنشستگان کارخانه کیان تایر
حدود ۷۰ نفر از بازنشستگان کارخانه کیان تایر از ساعت ۹ صبح امروز مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.

تجمع بازنشستگان کارخانه کیان تایر

حدود ۷۰ نفر از بازنشستگان کارخانه کیان تایر از ساعت ۹ صبح امروز مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.
تجمع بازنشستگان کارخانه کیان تایر