تجمع دوباره کارگران «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز»

تجمع دوباره کارگران «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز»
نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارگران دو‌کارخانه «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز» صبح امروز برای سومین بار در هفته جاری در اعتراض به ادامه بی‌پاسخ ماندن خواسته‌های صنفی خود، در محوطه کارخانه تجمع کردند.

تجمع دوباره کارگران «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز»

نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارگران دو‌کارخانه «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز» صبح امروز برای سومین بار در هفته جاری در اعتراض به ادامه بی‌پاسخ ماندن خواسته‌های صنفی خود، در محوطه کارخانه تجمع کردند.
تجمع دوباره کارگران «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز»