تجمع هر روزه کارگران شهرداری آبادان برای معوقات مزدی

تجمع هر روزه کارگران شهرداری آبادان برای معوقات مزدی
منابع خبری در آبادان از اعتراض هر روزه کارگران شهرداری آبادان و سازمان‌های وابسته برای مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود خبر می‌دهند.

تجمع هر روزه کارگران شهرداری آبادان برای معوقات مزدی

منابع خبری در آبادان از اعتراض هر روزه کارگران شهرداری آبادان و سازمان‌های وابسته برای مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود خبر می‌دهند.
تجمع هر روزه کارگران شهرداری آبادان برای معوقات مزدی