تجمع کارگران«اکیا خودرو» مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی

تجمع کارگران«اکیا خودرو» مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی
صبح امروز حدود ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه خودروسازی «اکیا خودرو» در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند.

تجمع کارگران«اکیا خودرو» مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی

صبح امروز حدود ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه خودروسازی «اکیا خودرو» در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند.
تجمع کارگران«اکیا خودرو» مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی