تجمع کارگران آرمان شفق وارد روز چهارم شد

تجمع کارگران آرمان شفق وارد روز چهارم شد
بیش از ۱۰۰ کارگر کارخانه «فولاد شفق» در تاکستان، روز پنجشنبه (۱۹ بهمن ماه) برای چهارمین روز اعتصاب کردند.

تجمع کارگران آرمان شفق وارد روز چهارم شد

بیش از ۱۰۰ کارگر کارخانه «فولاد شفق» در تاکستان، روز پنجشنبه (۱۹ بهمن ماه) برای چهارمین روز اعتصاب کردند.
تجمع کارگران آرمان شفق وارد روز چهارم شد