تجمع کارگران شرکت نوظهور برای مطالبات معوقه‌

تجمع کارگران شرکت نوظهور برای مطالبات معوقه‌
کارگران شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور برای پیگیری مطالبات معوقه‌شان مقابل شرکت تجمع کرده‌اند.

تجمع کارگران شرکت نوظهور برای مطالبات معوقه‌

کارگران شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور برای پیگیری مطالبات معوقه‌شان مقابل شرکت تجمع کرده‌اند.
تجمع کارگران شرکت نوظهور برای مطالبات معوقه‌