تهدید امنیت شغلی ۳ هزار کارگر صدرای بوشهر با اتمام پروژه‌ها

تهدید امنیت شغلی ۳ هزار کارگر صدرای بوشهر با اتمام پروژه‌ها
به گفته مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران، امنیت شغلی ۳ هزار نیروی کار شاغل در شرکت صدرای بوشهر در سال جاری با اتمام پروژ‌ها درصورت محقق نشدن قرارداد جدید به خطر می‌افتد.

تهدید امنیت شغلی ۳ هزار کارگر صدرای بوشهر با اتمام پروژه‌ها

به گفته مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران، امنیت شغلی ۳ هزار نیروی کار شاغل در شرکت صدرای بوشهر در سال جاری با اتمام پروژ‌ها درصورت محقق نشدن قرارداد جدید به خطر می‌افتد.
تهدید امنیت شغلی ۳ هزار کارگر صدرای بوشهر با اتمام پروژه‌ها