جزییات افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه جدید دولت

جزییات افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه جدید دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را اعمال می کند.

جزییات افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه جدید دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را اعمال می کند.
جزییات افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه جدید دولت