حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص

حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارایه حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص خبر داد و گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان به اشتغال روستایی اختصاص یافت.

حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارایه حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص خبر داد و گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان به اشتغال روستایی اختصاص یافت.
حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص