خواسته‌های کارگران در روز جهانی کارگر

خواسته‌های کارگران در روز جهانی کارگر
جمعی از کارگران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی امروز همزمان با روز کارگر در برابر خانه کارگر تجمع کرده و پیگیری قاطع مطالبات و خواسته‌های صنفی خود را خواستار شدند.

خواسته‌های کارگران در روز جهانی کارگر

جمعی از کارگران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی امروز همزمان با روز کارگر در برابر خانه کارگر تجمع کرده و پیگیری قاطع مطالبات و خواسته‌های صنفی خود را خواستار شدند.
خواسته‌های کارگران در روز جهانی کارگر