دستمزد جزء ده مشکل اول کارفرمایان هم نیست

دستمزد جزء ده مشکل اول کارفرمایان هم نیست
بر خلاف ادعاهای کارفرمایان، نمایندگان کارگران بر این باور هستند که موانع تولید و رونق اقتصاد، به دولت و بخش خصوصی مربوط است و برآورده کردن مطالبات قانونی کارگران درباره مزد، هیچ فشاری به چرخه تولید وارد نمی‌کند.

دستمزد جزء ده مشکل اول کارفرمایان هم نیست

بر خلاف ادعاهای کارفرمایان، نمایندگان کارگران بر این باور هستند که موانع تولید و رونق اقتصاد، به دولت و بخش خصوصی مربوط است و برآورده کردن مطالبات قانونی کارگران درباره مزد، هیچ فشاری به چرخه تولید وارد نمی‌کند.
دستمزد جزء ده مشکل اول کارفرمایان هم نیست