دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد +جزییات

دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد +جزییات
دفترچه بیمه تامین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان از امروز چهارشنبه حذف شد.

دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد +جزییات

دفترچه بیمه تامین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان از امروز چهارشنبه حذف شد.
دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد +جزییات