دولت بر سر دوراهی حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

دولت بر سر دوراهی حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر
بسیاری از اقتصاددانان نیز مانند دولت معتقدند که اجرای مصوبه اخیر مجلس که به موجب آن 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران باید از دریافت یارانه حذف شوند، نه به صورت دقیق امکان‌پذیر است و نه اساسا 24 میلیون نفر ثروتمند واجد شرایط حذف وجود دارد. اکنون ولی با ارجاع این مصوبه به شورای نگهبان، باید دید که این نهاد درباره حذف یارانه این تعداد از ایرانیانی که بیش از چهار سال هر ماه مبلغ 45 هزار تومان یارانه دریافت می‌کرده‌اند،‌ چه تصمیمی خواهد گرفت.

دولت بر سر دوراهی حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

بسیاری از اقتصاددانان نیز مانند دولت معتقدند که اجرای مصوبه اخیر مجلس که به موجب آن 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران باید از دریافت یارانه حذف شوند، نه به صورت دقیق امکان‌پذیر است و نه اساسا 24 میلیون نفر ثروتمند واجد شرایط حذف وجود دارد. اکنون ولی با ارجاع این مصوبه به شورای نگهبان، باید دید که این نهاد درباره حذف یارانه این تعداد از ایرانیانی که بیش از چهار سال هر ماه مبلغ 45 هزار تومان یارانه دریافت می‌کرده‌اند،‌ چه تصمیمی خواهد گرفت.
دولت بر سر دوراهی حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

روزنامه قانون